Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, 1-op-1 coachtrajecten, workshops, trainingen, webinars, producties, cursussen, artikelen, content creaties en andere (online) producten en programma’s van Studio stOriana.

D E F I N I T I E S

1. Studio stOriana, gevestigd Westplantsoen 140, 2613GP Delft onder KvK nr. 63085445

2. Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van enig dienst of product van Studio stOriana.

3. Partijen: Studio stOriana en klant samen.

T O E P A S S E L I J K H E I D   A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, 1-op-1 coachtrajecten, workshops, trainingen, webinars, cursussen, artikelen, producties en andere (online) producten en programma’s van Studio stOriana.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

A A N B I E D I N G E N   E N   O F F E R T E S

1. Aanbiedingen en offertes van Studio stOriana zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte vermeld staat.

3. Als de klant een aanbod of offerte na het termijn van twee weken aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte, tenzij Studio stOriana nog steeds ermee instemt.

P R I J Z E N   E N   B E T A L I N G E N

1. Alle prijzen die Studio stOriana hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld staat.

2. Alle prijzen die Studio stOriana hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio stOriana te allen tijde wijzigen.

3. Betaling geschiedt in één of meerdere termijnen zoals vooraf schriftelijk is overeengekomen met de klant of via de website is gecommuniceerd in het geval van een online aanschaf.

4. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Ook geldt er vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente over de verschuldigde som.

A N N U L E R I N G

1. Nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte of betaald heeft voor een (online) product of dienst, is het niet mogelijk om deze aanschaf te annuleren, tenzij Studio stOriana er uitdrukkelijk mee instemt.

2. Indien een klant onverwacht verhinderd is voor een 1-op-1-coachsafspraak kan deze afspraak kosteloos worden verzet naar een ander tijdstip, mits de klant dit minimaal twee werkdagen (48 uur) voordat de afspraak plaatsvindt kenbaar maakt aan Studio stOriana.

3. Indien een klant onverwacht verhinderd is bij een (online) workshop of training kan de klant zich altijd kosteloos laten vervangen door iemand anders, mits dit uiterlijk twee werkdagen (48 uur) vantevoren aan Studio stOriana is doorgegeven.

4. Indien een klant onverwacht verhinderd is bij een (online) workshop of training, en zich minimaal vijf werkdagen van de voren afmeldt, dan is het mogelijk dat Studio stOriana een aanbod doet om een andere keer deel te nemen, mits hetzelfde workshop of training weer aangeboden wordt.

5. Studio stOriana heeft het recht om workshops, trainingen, cursussen en groepsprogramma’s te annuleren indien het minimaal aantal aanmeldingen zoals gecommuniceerd is niet wordt gehaald. In dat geval vindt er een volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

N A W – G E G E V E N S   E N  A V G

1. Door bevestiging van het aanbod en deze algemene voorwaarden, geeft de klant Studio stOriana toestemming haar NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres, te gebruiken in het klantenbestand voor administratieve doeleinden.

2. Door bevestiging van deze algemene voorwaarden, geeft de klant Studio stOriana toestemming haar e-mailadres te gebruiken voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere informatie.

3. Studio stOriana zal nooit de NAW-gegevens van haar klant delen of doorverkopen, zonder een nadrukkelijke toestemming of overeenkomst tussen de partijen.

I N T E L E C T U E E L   E I G E N D O M

1. Studio stOriana is eigenaar en rechthebbende ten aanzien van alle trainings-, coach-, workshop, webinar, cursus en/of hulpmaterialen ongeacht het medium waarop deze zijn vastgelegd.

2. Studio stOriana is eigenaar en rechthebbende ten aanzien van alle producties, artikelen en/of content creaties ongeacht het medium waarop deze zijn vastgelegd, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders vastgelegd staat.